АВТОРСКИЕ КУРСОВЫЕ, РЕФЕРАТЫ СТУДЕНТАМКурсовые по педагогике, психологии, политэкономии, РПС ..., решение задач по праву, cсылки юридической литературы.

Роль сім'ї у вихованні пізнавальних інтересів і допитливості дитини

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………… 3
Розділ I. Психолого-педагогічні передумови розвитку пізнавальних інтересів і допитливості дошкільників ........ 7
1.1. Дослідження проблеми формування пізнавальних інтересів дітей в сучасній психолого-педагогічній літературі ………………… 7
1.2. Умови, що сприяють розвитку пізнавальної позиції дитини чи гальмують її та стратегії батьків ……………………………………... 11
Розділ II. Пошуково-педагогічна робота щодо виховання пізнавальних інтересів і допитливості дитини в сім’ї ………………… 18
2.1. Методика формування пізнавальних інтересів в сім’ї ………….. 18
2.2. Конспекти занять з дітьми в умовах сім’ї для виховання у них сприйняття, як пізнавального процесу.................................23
2.3. Конспекти занять з дітьми в умовах сім’ї для виховання у них пам’яті, як пізнавального процесу……………………………………. 27
2.4. Конспекти занять з дітьми в умовах сім’ї для виховання у них уваги, як пізнавального процесу ……………………………………… 33
Висновки ……………………………………………………………………. 39
Література …………………………………………………………………... 41
Додатки ……………………………………………………………………… 43
 

Вступ

Стратегія розбудови дошкільного виховання на сучасному етапі спрямована на виконання положень Закону України "Про дошкільну освіту", концептуальних засад Базового компонента дошкільної освіти, завдань Концепції дошкільного виховання в Україні та державних національних програм "Освіта" ("Україна XXI століття, "Діти України", основу яких становить забезпечення належного розвитку, вихованості та навченості дитини перших семи років життя. Першими це завдання розв'язують працівники дошкільних закладів, створюючи умови для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуті знання. Врахування фізичного та інтелектуального потенціалу дітей, їхніх потреб та інтересів відіграє провідну роль у становленні особистості.
Розглядаючи джерело людських інтересів, більшість вітчизняних педагогів і психологів вважає, що ним є довкілля (явища, середовище). Інтерес може виявлятися через ставлення до певних об'єктів і явищ, з якими людина перебуває у взаємозв'язку і взаємодії. Будь-який реальний зв'язок і залежність між нею та життєвими явищами супроводжується певним поцінуванням. Тому інтерес можна розглядати як ставлення до об'єктів і явищ довкілля: предметів, процесів, подій тощо, які мають певне значення для існування та життєдіяльності особистості.
Далеко не все захоплює нас однаковою мірою. Тому ставлення до навколишніх предметів та явищ вибіркове. Наш інтерес насамперед пов'язаний з тим, у чому відчуваємо потребу, що має для нас особливе значення. Лише коли той чи інший предмет, явище, подія, вид діяльності уявляються важливими, значними, тоді з особливим захопленням пізнаємо його або віддаємо йому свою увагу. Якщо хтось, прагнучи заглибитись у сутність предмета, віддається пошуковій діяльності, такий інтерес розглядають як пізнавальний. 
Тут пошук невідомого, непізнаного спирається на вже сформовані знання. Бажання пізнати нове; пояснити незрозуміле, заглибитись у сутність предметів і явищ свідчить про наявність пізнавальних інтересів. Формування їх слід починати саме з дошкільного віку, оскільки вони активно взаємодіють із системою ціннісних орієнтацій, з метою та результатами діяльності, відображають інтелект, волю, почуття, особистості, а також є необхідною передумовою готовності до навчання у школі.
Пізнавальні інтереси лежать в основі мотивів навчання. Навчання стає потребою людини тільки за умови наявності стійких пізнавальних інтересів. Навчання може стимулюватися і іншими мотивами, наприклад прагненням до досягнень, до визнання, але в цьому випадку навчання не стає потребою особистості, адже в сучасному світі людині необхідно вчитися постійно. 
Про необхідність розвитку пізнавальних інтересів говорили класики педагогіки і суспільні діячі В.Г.Белінській, Н.А.Добролюбов, Д.І.Пісарєв, К.Д.Ушинській і інші. В радянський період проблемою розвитку пізнавальних інтересів у школярів займалася Г.І.Щукіна. Вона підкреслювала, що пізнавальний інтерес і інтерес до навчання це не одне і теж: інтерес до навчання викликається із зовні, а пізнавальний інтерес – цей внутрішній стан особистості. Таким чином, пізнавальний інтерес повинен виникнути ще до початку шкільного навчання. Тут виникає проблема чинників формування пізнавальних інтересів і з очевидністю виступає питання про роль сім'ї в цьому процесі. В сім'ї починається розвиток людини, закладаються основи позитивних і негативних якостей. В сім'ї стуляються впливи спадковості і середовища (мікросередовища) – двох найважливіших чинників формування особистості. Багато сучасних педагогів визначають роль сім'ї в розвитку школяра як вирішальну (Б.М.Бім-Бад, М.Мід, А.В.Мудрік, В.А.Сухомлинський).
Спостереження на практиці дозволяють стверджувати, що батьки не завжди уділяють час для занять, пов'язаних з розвитком у дітей пізнавальних інтересів. Таким чином, величезний потенціал сім'ї в розвитку пізнавальних інтересів, основи майбутнього успішного навчання в школі залишається не використаним. Задача вихователів - допомогти сім'ї реалізувати свої можливості в розвитку у дітей стійких інтересів, пов'язаних з пізнанням і навчанням, навчити батьків бачити в успіхах дитини, перш за все результат вільного самовираження, визначити сумісний шлях, який дозволить сім'ї і дитячому саду виховати людину пізнання, що пізнає і переживає радість.
Таким чином, ґрунтуючись на вищевикладеному, можна сформулювати проблему дослідження: роль сім'ї у вихованні пізнавальних інтересів і допитливості дитини.
Актуальність проблеми обумовлена важливістю розвитку інтересу до навколишнього світу, до праці і до життя людей. Інтерес спонукає до пошуку нових знань, нових умінь. В дошкільному віці закладаються основи майбутньої особистості, формуються передумови фізичного, розумового, етичного розвитку дитини. Погано, якщо пізнавальні інтереси не розвиваються, якщо дитина не цікавиться навколишнім життям, життям природи, людей. Вона не накопичить яскравих вражень і відомостей, які служать основою подальшого придбання системи знань. Тому необхідністю виховувати у дітей пізнавальний інтерес і допитливість, починаючи цю роботу з сім’ї, оскільки тільки тоді, коли батьки більше уваги уділятимуть своїм дітям, діти виростуть інтелектуально освіченими, у них з'являться нові інтереси до пізнання, розвинеться допитливість, що буде добрим стартом для їх подальшого навчання в школі.
Мета дослідження – визначити роль сім’ї у вихованні пізнавальних інтересів і допитливості дитини.
Об’єкт дослідження - психолого-педагогічні передумови розвитку пізнавальних інтересів і допитливості дошкільників.
Предмет дослідження - процес оволодіння дітьми дошкільного віку знаннями, що сприяють розвитку у них пізнавальної активності і допитливості в умовах сім’ї.
 Гіпотеза дослідження – розвиток у дітей ключових пізнавальних процесів, таких як сприйняття, пам'ять, увага допоможуть батькам розвинути дітей інтелектуально, методичні розробки занять та ігор з розвитку у дітей основних психічних процесів в умовах сім’ї забезпечать формування в дітей цілісної картини навколишнього світу, розвинуть у них пізнавальний інтерес та допитливість.
Завдання дослідження:
1. Проаналізувати дослідження проблеми формування пізнавальних інтересів дітей в сучасній психолого-педагогічній літературі.
2. Визначити умови, що сприяють розвитку пізнавальної позиції дитини чи гальмують її та стратегії батьків.
3. Надати методику формування пізнавальних інтересів в сім’ї.
4. Запропонувати конспекти занять з дітьми в умовах сім’ї для виховання у них сприйняття, пам’яті, уваги як пізнавальних процесів.
2009-12-19 13:06:11


 

 АВТОРСКИЕ КУРСОВЫЕ, РЕФЕРАТЫ СТУДЕНТАМ

Категория сайта: Образование

Текущий рейтинг сайта:109070
Без посредников и накруток Вы можете заказать курсовые, контрольные, рефераты, а также выбрать готовые работы из эксклюзивной платной личной коллекции. Прямое общение с автором, честное и конфиденциальное отношение к клиенту - залог популярности сайта.

 Автор сайта: Виктория***** ***** (vipbond)

 
Набрано балов: 145